Mindretalsudtalelser

Se her mindretalsudtalelser i forbindelse med, at et flertal i byrådet den 1. september 2014 vedtog at sende forslaget til ny struktur i Randers Kommunes skolevæsen i høring.

Fra byrådets beslutningsprotokol efter byrådsmøde 1. september 2014

Forslaget er tiltrådt med 26 stemmer for og 5 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten, Radikale Venstre og Velfærdslisten.

Mindretalsudtalelse fra Radikale Venstre, der indgår i høringen

”Radikale Venstre kan ikke støtte indstillingen. I valgkampen lovede Radikale Venstre, at vi ikke vil være med til en massakre på skoleområdet, og det er lige nøjagtig det, vi er vidne til sker. Radikale Venstre iagttager ydermere, at der i rapporten manipuleres med tallene. I kapitel 13 læses, at der er et provenu på 36 millioner kroner som følge af forslag til ny skolestruktur. I rapporten læses, at i nærværende beregning (36 millioner kroner) medtages ikke effekten af en øget ressourcetildeling til klasser med 21 elever og derover, i henhold til Randers kommunes ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. I tabel 13 side 69 i rapporten oplyses, at de afledte merudgifter ved dannelse af flere klasser med 21 elever og opefter på de overlevende skoler udgør 8 millioner kroner. Radikale Venstre kan ikke godkende sådanne forsøg på manipulationer. Vi vil følgelig efterprøve talgrundlaget, og vil teste bagvedliggende talmateriale, så rapportens validitet eller mangel på samme undersøges. Hver en sten skal vendes! Det fortjener vores børn".

Mindretalsudtalelse fra Velfærdslisten, der indgår i høringen

”Velfærdslisten finder, at forslaget vil føre til en massakre på kvaliteten i folkeskolen. Forslaget er spækket med fejl, fantasifulde forudsætninger og luftkasteller og vil samlet set forringe både skolernes økonomi (da en masseflugt til privatskolerne må forventes) og kvaliteten af undervisningen for den enkelte elev. Samlet set tager forslaget penge fra undervisning og giver til mursten og IT.”

Mindretalsudtalelse fra Beboerlisten, der indgår i høringen

”Beboerlisten er af den opfattelse, at forslaget til en ny skolestruktur for Randers Kommune er undergravende for folkeskolen. Der overføres årligt millionbeløb fra undervisning til bygningsdrift og inventar. Klassekvotienterne stiger - på nogle skoler helt op til 28 elever pr. klasse. Den geografiske sammenhæng og sunde læringsmiljøer forsvinder, når skoler lukkes, og eleverne skal transporteres mange kilometer for at fordeles på fjerntliggende skoler.

Den undervisningsmæssige sammenhæng forsvinder, når skolerne opdeles i ”underskoler” og ”overbygningsskoler”. I det hele taget bygger denne opsplitning af skolestrukturen på nogle luftige idéer, der ikke har nogen form for forskningsmæssigt belæg.

Fjernelsen af overbygningen fra udvalgte skoler er blot første skridt til fravalg og efterfølgende lukning af skolerne. I de små byer er nedgradering og lukning af skoler yderligere med til at svække lokalsamfundene og sænke indbyggertallet.

Konsekvensen af forslaget vil være en øget vandring fra folkeskolen til betalingsskolerne og i sidste ende til etableringen af to parallelle skolesystemer. Et velfungerende betalingsskolesystem, for dem, der har råd til det - og et skrabet kommuneskolesystem for resten.”