Fritidsområdet

Her kan du læse om den nye skolestrukturs betydning for SFO'er, fritidshjem, juniorklubber og ungdomsdomsklubber.

Skolefritidsordninger (0.-3. klasse)

Konkret betyder forslaget til ny skolestruktur, at skolefritidsordningerne (SFO’erne) nedlægges på de fem skoler, der foreslås nedlagt - det vil sige Gjerlev-Enslev skole, Hadsundvejens skole, Nyvangsskolen, Rytterskolen og Vorup skoles skolefritidsordninger. Herudover nedlægges skolefritidsordningen på Tirsdalens skole, da der etableres som en specifik overbygningsskole for elever fra 7. til 9. klasse.

For Havndal skole og Fårup skole etableres der særlige børnebyer jf. kapitel 5 i forslaget til ny skolestruktur. Målet med børnebyerne er at sikre et tæt samarbejde med dagtilbuddet og skabe øget sammenhæng og kontinuitet i overgangen mellem dagtilbud og skole.

Fritidshjem

Den nye skolestruktur medfører ingen ændringer i forhold til samarbejdet med fritidshjemmene. Det tætte samarbejde mellem skole og fritidshjem skal fortsat udbygges og kvalificeres.

Juniorklubberne (4.-7. klasse)

Det forventes, at antallet af elever der ønsker at benytte et juniorklubtilbud reduceres betydeligt som følge af regeringens folkeskolereform med længere skoledage. Derfor er der jf. skoleudbygningsplanen (bilag H) ikke disponeret med lokaler til juniorklubber. I de tilfælde, hvor det viser sig, at der fortsat er behov for at opretholde et juniorklubtilbud, indtænkes dette i forhold til den samlede indretning af skolen.

Ungdomsklubberne 13-25 år

Forslaget til en ny skolestruktur har også betydning for organiseringen af ungdomsklubtilbuddet, idet Randers Ungdomsskole i dag driver ungdomsklubtilbud (ungemiljøer) på tre kommunale folkeskoler: Ungemiljø Vest beliggende på Vestervangsskolen, Ungemiljø Sydøst beliggende ved Tirsdalens skole samt ungdomsklubben på Nørrevangsskolen.

Som følge af forslaget til ny skolestruktur modtager Vestervangsskolen en række elever fra de omkringliggende skoler, herunder samtlige elever fra Rytterskolen samt udskolingselever fra Hobrovejens skole og Nyvangsskolen. Derfor er det ikke muligt at rumme Ungemiljø Vest på skolen. Derfor skal der findes nye egnede lokaler til Ungemiljø Vest, ligesom der skal sikres optimale rammer for Randers Ungdomsskoles ungdomsklubtilbud generelt i forbindelse med forslaget til den nye skolestruktur. I den forbindelse afsøges forskellige muligheder, herunder en evt. placering på Hadsundvejens skole med blik for skolens centrale placering og de nyistandsatte rammer jf. kapitel 17.