Flytning af medarbejdere

Forslaget til ny skolestruktur har en række afledte konsekvenser for ledere og medarbejdere på de nuværende folkeskoler i Randers Kommune.

Jobsikkerhed og proces for medarbejdere og ledere

Som grundlag for forslaget til ny skolestruktur forudsættes det, at der fastholdes en ansættelsesgaranti for det personale, der for nuværende er ansat indenfor det kommunale skolevæsen (inklusiv SFO og administration af skolerne/SFO’erne samt teknisk personale) i 2015 og 2016. Det betyder, at alle medarbejdere og ledere vil få tilbudt et job i det nye skolevæsen – dog ikke nødvendigvis på den skole, hvor de har deres ansættelsessted i dag.

Da forslaget til ny skolestruktur medfører ændringer på næsten alle skoler, vil langt de fleste medarbejdere og alle ledere blive berørt af den nye struktur.

Medarbejderne

Udgangspunktet for lærere, pædagoger og medhjælpere i forslaget til ny skolestruktur er, at de følger eleverne. Dette betyder, at langt de fleste elever vil opleve, at der kommer kendte medarbejdere med over på den nye skole, hvor eleverne skal gå fra d. 1. august 2015. Forud for placeringen af medarbejdere vil det være nødvendigt at se mere overordnet på, hvilke kompetencer og fag de enkelte lærere, pædagoger og medhjælpere har. På denne måde sikres det, at der er de nødvendige kompetencer og, så vidt muligt, linjefagsdækning på alle skoler. På de skoler, hvor der ikke sker ændringer eller kun få ændringer, vil medarbejderne som udgangspunkt forblive i deres stillinger. For specialklasseeleverne følger alle medarbejdere eleverne.

Lederne 

I den nuværende skolestruktur er der et ledelsesteam på alle skoler bestående af skoleleder, viceskoleleder og SFO-leder. På Nørrevangsskolen er dog ikke ansat en SFO- leder, idet skolen ikke har en skolefritidsordning. Derudover er der på Nørrevangsskolen ansat en afdelingsleder for eliteidrætsklasserne. På Assentoftskolen er der en afdelingsleder tilknyttet ledelsesteamet, og på Langå skole er der en afdelingsleder for specialklasserækken (Satellitten). 
Hovedparten af skolelederne er ansat med tjenestemandsstatus, hvilket betyder, at disse ledere har krav på at blive genplaceret i en ledelsesmæssigt ”passende stilling”. Det betyder, at der, med henblik på at sikre det fornødne match mellem den respektive leders kompetencer, ledelsesfaglige kvalifikationer, interessefelter samt skolernes og dermed ledelsesopgavens kompleksitet og tyngde, udarbejdes kompetenceprofiler for samtlige skoleledere i den eksisterende skolestruktur.

Kompetenceprofilerne anvendes som grundlag for relevant om- og genplacering i en passende stilling med det sigte, at skolechefen får mulighed for at om- og genplacere lederne i et ledelsesteam, der er afstemt de aktuelle behov på skolen, og som stemmer overens med lederens kompetencer, ledelsesfaglige kvalifikationer og interessefelt.

Proces og procedure for organisatoriske og personalemæssige ændringer vedr. ledere og medarbejdere vil blive særskilt beskrevet i en proces- og procedureplan i løbet af efteråret 2014.