De enkelte skoler

Her kan du få et samlet overblik over alle skolerne og læse om ændringerne på dem, jf. kap. 5 i forslaget til ny skolestruktur: ”Fremtidens Skolevæsen i Randers Kommune”.

Asferg Skole

(0.-6. klasse)

Ingen ændringer i forhold til i dag. Dog foreslås det, at når eleverne skal i overbygningen, skal det fremover ske på Blicherskolen i stedet for på Fårup Skole, som tilfældet er i dag.

Assentoft Skole

(0.-9. klasse)

Ingen ændringer i forhold til i dag.

Bjerregrav Skole

Skolen foreslås at blive en skole med børnemiljø (0.-6. klasse).

Bjerregrav skole har 259 elever i skoleåret 2013/14.

Overbygningen (7.-9. årgang), svarende til 63 elever i alt i skoleåret 2015/16, foreslås flyttet til Hornbæk skole. Fra d. 1. august 2015 tilføres områderne Sønderbæk og Læsten til Bjerregrav skoles skoledistrikt. Disse områder hører i dag til Fårup skole.

Blicherskolen

(0.-9. klasse)

Blicherskolen har i skoleåret 2013/14 468 elever. 

Fra 1. august 2015 modtager Blicherskolen ifølge forslaget overbygningselever (7.-9. klasse) fra henholdsvis Fårup skole og Asferg skole. Derudover anbefales det, at en mindre gruppe af elever fra 0.-9.klasse bosiddende i Bjergby fremadrettet tilknyttes Blicherskolens skoledistrikt (frem for Vestervangsskolen) grundet et geografisk hensyn.

Fårup Skole

Skolen foreslås at blive en skole med børnemiljø (0.-6. klasse)

Fårup skole har 234 elever i skoleåret 2013/14.

Det anbefales, at eleverne i overbygningen (7.-9. årgang) flyttes til Blicherskolen, hvorved der etableres et børnemiljø (0.-6. årgang) på skolen. Ligesom på Havndal Skole anbefales det, at Fårup børnehave fra d. 1. august 2015 indgår som en del af skolens samlede virksomhed, hvor ledelsen af børnehaven placeres under skolens ledelse jf. folkeskoleloven.

Flytningen af overbygningen på Fårup skole betyder, at der i skoleåret 2015/16 flyttes 90 elever fra 7.-9. årgang til Blicherskolen. Endvidere flyttes områderne Sønderbæk og Læsten fra d. 1. august 2015 til Bjerregrav skoles skoledistrikt.

Gjerlev-Enslev Skole

Skolen foreslås nedlagt.

Gjerlev-Enslev skole er den mindste af skolerne i Randers Kommune med 97 elever fra 0.-6. årgang i skoleåret 2013/2014. Skolen har kommunens laveste klassekvotient med 13,9 elev pr. klasse i skoleåret 2013/2014.

Centrale overvejelser til grund for nedlæggelse af skolen:

 • Lavt elevtal, der falder yderligere
 • Den tekniske stand er vurderet som rød, hvilket er ensbetydende med at bygningsstanden må betegnes som kritisk i forhold til at sikre gode faciliteter til undervisningen
 • Meget uhensigtsmæssig arealudnyttelse med 34,1 m2 pr. elev (kommunens næsthøjeste)

Samtlige elever fra Gjerlev-Enslev skole foreslås flyttet til Grønhøjskolen 5 km derfra. Denne model medfører en øget udgift til befordring af eleverne. Befordring beskrives særskilt i kapitel 14 i høringsmaterialet. 

På Gjerlev-Enslev skole er der i dag placeret en børnehave. Ledelsesmæssigt overgår børnehaven fra d. 1. august 2015 til Dagtilbud Nordøst.

Grønhøjskolen

(0.-9. klasse)

Grønhøjskolen har i skoleåret 2013/14 270 elever.

Samtlige elever fra Gjerlev-Enslev skole foreslås flyttet til Grønhøjskolen. Herudover vil overbygningseleverne fra Havndal skole også blive flyttet til Grønhøjskolen. Endelig anbefales det, at elever fra 0.-9.klasse fra Hald by og omegn, der tidligere gik på Korshøjskolen, også flyttes til Grønhøjskolen, så de derved får et 0.-9. klasse tilbud på Grønhøjskolen, der ligger geografisk tættere på end Rismølleskolen.

Hadsundvejens Skole

Skolen foreslås nedlagt.

Hadsundvejens skole har i skoleåret 2013/14 185 elever. Hadsundvejens skole har en lav gennemsnitlig klassekvotient på 18,5 elev pr. klasse i skoleåret 2013/14.

Centrale overvejelser til grund for nedlæggelse af skolen:

 • Lavt elevtal
 • Meget uhensigtsmæssig arealudnyttelse med 47,6 m2 pr. elev (kommunens højeste)

I forbindelse med nedlæggelsen af Hadsundvejens skole skal det nævnes, at der arbejdes på, at den musiske-kreative profil kan overføres til en eller flere af kommunens andre skoler i forbindelse med implementeringen af forslaget til ny struktur.

Elever fra Hadsundvejens skole foreslås flyttet til henholdsvis Østervangsskolen (0.-6. årgang) og Nørrevangsskolen (7.-9. årgang). Nedlæggelse af Hadsundvejens skole resulterer som udgangspunkt ikke i øgede befordringsudgifter, idet afstanden til både Østervangsskolen og Nørrevangsskolen kun er 1,4 km. Dette afhænger dog konkret af, hvor den enkelte elev er bosat, på samme vilkår som det gør sig gældende i dag.

Havndal Skole

Skolen foreslås at blive en skole med børnemiljø (0.-6. klasse)

Havndal skole er én af de mindre skoler i Randers Kommune med 173 elever i skoleåret 2013/14.

Det anbefales, at eleverne i overbygningen (7.-9. årgang) flyttes til Grønhøjskolen, hvorved der etableres et børnemiljø (0.-6. årgang) på skolen. Samtidig med at der etableres et specifikt børnemiljø på skolen, anbefales det, at dagtilbuddet fra 1. august 2015 indgår som en del af skolens samlede virksomhed, hvor ledelsen af Havndal børnehave placeres under skolens jf. folkeskoleloven.

Flytningen af overbygningen på Havndal skole betyder, at der med virkning fra skoleåret 2015/16 skal flyttes 43 elever fra 7.-9. årgang.

Hobrovejens Skole

Skolen foreslås at blive en skole med børnemiljø (0.-6. klasse)

Hobrovejens skole har 415 elever i skoleåret 2013/14.

Overbygningen (7.-9. årgang), svarende til 133 elever i skoleåret 2015/16, foreslås flyttet til Vestervangsskolen.

Hornbæk Skole

(0.-9. klasse)

Hornbæk skole har 506 elever i skoleåret 2013/14.

Hornbæk skole modtager ifølge forslaget overbygningselever fra henholdsvis Bjerregrav skole (63 elever) og Munkholmskolen (87 elever) med virkning fra skoleåret 2015/16.

Korshøjskolen

Skolen foreslås at blive en skole med børnemiljø (0.-6. klasse)

Korshøjskolen har 419 elever i skoleåret 2013/14.

Overbygningen (7.-9. årgang), svarende til 105 elever i skoleåret 2015/16, foreslås flyttet til Rismølleskolen. Et mindre område nordøst for Gimming tilføres Korshøjskolen fra Rismølleskolens skoledistrikt. Endvidere flyttes Hald og området omkring Hald til Grønhøjskolens skoledistrikt.

Kristrup Skole

Skolen foreslås at blive en skole med børnemiljø (0.-6. klasse)

Kristrup skole har 506 elever i skoleåret 2013/14.

Overbygningen (7.-9. årgang), svarende til 127 elever i skoleåret 2015/16, foreslås flyttet til Tirsdalens skole. Til gengæld modtager Kristrup skole 0.-6. klasses eleverne fra Tirsdalens skole svarende til 272 elever. Der er således tale om en samlet nettoforøgelse af antallet af elever på 145 elever med virkning fra skoleåret 2015/16.

Langå Skole

(0.-9. klasse)

Ingen ændringer i forhold til i dag.

Munkholmskolen

Skolen foreslås at blive en skole med børnemiljø (0.-6. klasse)

Munkholmskolen har i skoleåret 2013/14 382 elever.

Overbygningen (7.-9. årgang), svarende til 87 elever i skoleåret 2015/16, foreslås flyttet til Hornbæk skole.

Nyvangsskolen

Skolen foreslås nedlagt.

Nyvangsskolen har i skoleåret 2013/14 293 elever.

Centrale overvejelser til grund for nedlæggelse af skolen:

 • Vanskeligt at imødekomme flere af kravene i folkeskolereformen i forhold til skolens rammer, indretning og faciliteter
 • Skøn over genopretningsomkostningerne for skolen vurderes at være meget høje
 • Undervisnings- og idrætsfaciliteter samt en del af faglokalerne vurderes at være utidssvarende

Elever fra Nyvangsskolen foreslås flyttet til Hobrovejens skole (0.-6. årgang) beliggende 1,4 km. derfra, og Vestervangsskolen (7.-9. årgang) beliggende 1,8 km. fra Nyvangsskolen. Nedlæggelse af Nyvangsskolen resulterer som udgangspunkt ikke i øgede befordringsudgifter som følge af den relativt korte afstand mellem skolerne.

Nørrevangsskolen

(0.-9. klasse)

Nørrevangskolen er en af de større skoler med 654 elever i skoleåret 2013/14.

Nørrevangsskolen har i dag kommunens eneste 10. klassecenter, og skolen har dermed allerede en stærk overbygningsprofil. Overbygningselever fra henholdsvis Hadsundvejens skole (49 elever) og Østervangsskolen (145 elever) flyttes til Nørrevangsskolen, hvormed der opnås et endnu stærkere ungemiljø på skolen.

Rismølleskolen

(0.-9. klasse)

Rismølleskolen har i skoleåret 2013/14 422 elever.

Overbygningseleverne fra Korshøjskolen foreslås flyttet til Rismølleskolen, hvilket betyder en tilvækst i antallet af elever på 105 elever i skoleåret 2015/16. Herudover flyttes elever øst for Bækkestien (0.-9. klasse), som følge af en ændring i Østervangsskolens eksisterende skoledistrikt også til Rismølleskolen.

Rytterskolen

Skolen foreslås nedlagt.

Rytterskolen har i skoleåret 2013/14 408 elever.

Centrale overvejelser til grund for nedlæggelse af skolen:

 • Et markant fald i antallet af elever i Randers Nordvest og et relativt set lille elevtal på lang sigt på Rytterskolen
 • Rytterskolen ligger ikke, hvor hovedparten af børnene bor. Derfor bliver mange børn kørt til skolen med skolebus

Elever fra Rytterskolen flyttes til Vestervangsskolen 4,8 km. derfra, hvilket dog ikke resulterer i øgede befordringsudgifter, idet mange af eleverne bor i Helsted. Dermed får eleverne kortere afstand til Vestervangsskolen, end de har til Rytterskolen i dag. En mindre gruppe af eleverne fra Rytterskolen, der bor i Bjergby flyttes til Blicherskolen af geografiske hensyn (jf. kapitel 6), idet afstanden hertil er kortere end til Vestervangsskolen.

Søndermarkskolen

Skolen foreslås at blive en skole med børnemiljø (0.-6. klasse)

Søndermarkskolen har 477 elever i skoleåret 2013/14.

Overbygningen (7.-9. årgang), svarende til 150 elever i skoleåret 2015/16, foreslås flyttet til Tirsdalens skole. Til gengæld modtager Søndermarkskolen 0.-6. årgang fra Vorup skole svarende til 347 elever, hvorfor der vil være en nettoforøgelse på 197 elever.

Tirsdalens Skole

Skolen foreslås at blive en ren overbygningsskole (7.-9. klasse)

Etableringen af et ungemiljø på Tirsdalens skole betyder isoleret for Tirsdalens skole, at elever i 0.-6. klasse flyttes til Kristrup skole, og at eleverne på 7.-9. klassetrin bibeholdes på skolen. Derudover modtager Tirsdalens skole elever fra 7.-9. årgang fra henholdsvis Søndermarkskolen, Kristrup skole samt Vorup skole. Den geografiske afstand mellem alle fire skoler er lille, og flytningerne medvirker ikke til øgede befordringsudgifter.

(0.-9. klasse)

Vestervangsskolen har 473 elever i skoleåret 2013/14.

Vestervangsskolen vil, med forslaget til ny skolestruktur, modtage samtlige elever fra Rytterskolen, der nedlægges. Herudover modtager Vestervangsskolen overbygningseleverne fra henholdsvis Nyvangsskolen og Hobrovejens skole. Det betyder i skoleåret 2015/16, at elevtallet på Vestervangsskolen vil stige med 600 elever. Herved vil Vestervangsskolen blive kommunens største skole med 1030 elever i skoleåret 2015/16. Tallet vil falde som følge af demografiudviklingen, så skolen i 2026/27 vurderes til at have ca. 900 elever.

En sådan allokering af elever til Vestervangsskolen giver selvsagt et stort pres på de fysiske rammer, herunder faglokalerne og idrætsfaciliteterne. Vestervangsskolen vil dermed blive prioriteret som én af de første skoler i forbindelse med udmøntningen af den samlede skoleudbygningsplan for Randers Kommunes skolevæsen jf. kapitel 12.  På baggrund af det stigende elevtal på Vestervangsskolen anbefales det derfor, at de eksisterende asylklasser på skolen placeres på en anden skole, ligesom det anbefales, at det eksisterende ungdomsklubtilbud flyttes til andre lokaliteter.  For at imødekomme presset på faglokaler og idrætsfaciliteter i en overgangsperiode, indgås der blandt andet en samarbejdsaftale med Randers HF/VUC, der fysisk er placeret i sammenhæng med Vestervangsskolen.

Vorup Skole

Skolen foreslås nedlagt.

Vorup skole har i skoleåret 2013/14 452 elever.

Centrale overvejelser til grund for nedlæggelse af skolen:

 • Skolens samlede tekniske stand er meget kritisk
 • Undervisningsfaciliteterne er utidssvarende
 • Såvel faglokaler, fællesområder samt idrætsfaciliteter vurderes som utidssvarende

Eleverne fra Vorup skole flyttes til henholdsvis Søndermarkskolen (0.-6. årgang) og Tirsdalens skole (7.-9. årgang). Søndermarkskolen ligger under 1 km. fra Vorup skole, mens afstanden fra Vorup skole til Tirsdalens skole er 2 km. Nedlæggelsen af Vorup skole vurderes ikke at medføre øgede befordringsudgifter.

Østervangsskolen

Skolen foreslås at blive en skole med børnemiljø (0.-6. klasse)

Østervangsskolen har 461 elever i skoleåret 2013/14.

Overbygningen (7.-9. årgang), svarende til 145 elever i skoleåret 2015/16, foreslås flyttet til Nørrevangsskolen. Til gengæld modtager Østervangsskolen 0. – 6. klasses eleverne fra Hadsundvejens Skole (133 elever i skoleåret 2015/16). Endelig anbefales det, at en del af Østervangsskolens skoledistrikt øst for Bækkestien for 0.-9. klasse flyttes til Rismølleskolen.