Skoledistrikter

Her kan du læse, hvordan befordringen af elever bliver fremover i forhold til de nye skoledistrikter.

Grønhøjskolen og Korshøjskolen

Det anbefales, at Hald by og området omkring byen øst for Hadsundvej, der tidligere var en del af det gamle Hald-Kærby skoledistrikt, fra d. 1. august 2015 tilføres Grønhøjskolens skoledistrikt (frem for Korshøjskolens skoledistrikt, som det er tilfældet i dag). Baggrunden er, at eleverne i overbygningen vil få en længere afsted til skole, hvis de tilknyttes Korshøjskolens skoledistrikt, hvor Rismølleskolen er overbygningsskole for eleverne i 7.-9. klasse. Derudover vil dette medføre en øget udgift til befordring, idet eleverne fra 7.-9.klasse i Hald vil være transportberettiget til Rismølleskolen.

Baggrunden for, at eleverne fra Hald ikke flyttes til Blicherskolen, er, at eleverne så ville skulle krydse Hadsundvej, der er vurderet som trafikfarlig vej. Dette vil udløse krav om, at Randers Kommune skal befordre eleverne til skole med heraf afledte udgifter til befordring.

Linde og området omkring er forsat en del af Korshøjskolens skoledistrikt.

Korshøjskolen og Rismølleskolen

Det anbefales, at Korshøjskolens skoledistrikt får tilført området omkring Tinget, da det ligger tæt på Harridslev. Skolebussen fra Mejlby vil kunne medtage disse elever, inden den fortsætter kørslen til Korshøjskolen.

Derudover har der af geografiske hensyn været overvejelser om, hvorvidt eleverne fra Gimming skal tilføres Korshøjskolens skoledistrikt (frem for Rismølleskolens skoledistrikt, som det er tilfældet i dag). Det anbefales, at elever fra Gimming fra 1. august 2015 fortsat er en del af Rismølleskolens skoledistrikt, idet den bus, eleverne fra Gimming, Lem og Tjærby i dag kører med til Rismølleskolen, er en bybus, der også fremadrettet vil betjene området. Hvis eleverne fra Gimming fremadrettet skulle tilføres Korshøjskolens skoledistrikt, ville det betyde, at der skulle indsættes en skolebus på strækningen, hvilket vil medføre øgede befordringsudgifter.

Østervangsskolen, Rismølleskolen og Nørrevangsskolen

Det anbefales, at området øst for Bækkestien fra 1. august 2015 tilføres til Rismølleskolens skoledistrikt. Området er på nuværende tidspunkt en del af Østervangsskolens skoledistrikt. Baggrunden er, at disse elever ellers ville skulle gå på Nørrevangsskolen, der ligger mindst dobbelt så langt væk fra deres bopæl som Rismølleskolen.

De resterende 7.-9. klassers elever i Østervangsskolens skoledistrikt skal forsat gå på Nørrevangsskolen fra 1. august 2015, idet Nørrevangsskolen er overbygningsskole til Østervangsskolen.

Bjerregrav Skole og Fårup skole

Det anbefales, at områderne Sønderbæk og Læsten flyttes fra Fårup skoles skoledistrikt til Bjerregrav skole. Baggrunden er, at afstanden til Bjerregrav skole (samt overbygningsskolen Hornbæk skole) er væsentlig kortere for eleverne end afstanden til Fårup skole (samt overbygningsskolen Blicherskolen). Derudover gør Viborgvejens forløb gennem Sønderbæk og Øster Bjerregrav det mere naturligt, at eleverne fra Sønderbæk og Læsten fra 1. august 2015 knyttes til Bjerregrav skoles skoledistrikt fra 0. til 6. klasse. Herefter vil eleverne fra de to områder følges med de øvrige elever fra Bjerregrav skole ind på Hornbæk skole, der er overbygningsskole til Bjerregrav skole.

Rytterskolen og Blicherskolen

Det anbefales, at Bjergby fra d. 1. august 2015 indgår som en del af Blicherskolens skoledistrikt. Bjergby tilhører i dag Rytterskolens skoledistrikt. Baggrunden er, at flere elever allerede i dag vælger Blicherskolen, idet Blicherskolen ligger meget tæt på Bjergby. Derudover vil eleverne få cirka dobbelt så langt til Vestervangsskolen (som eleverne fra Rytterskolen flyttes til), som de har til Blicherskolen.

De øvrige elever fra Rytterskolens skoledistrikt flyttes til Vestervangsskolen, idet det prioriteres, at skoledistrikterne i vid udstrækning holdes samlet. Det betyder, at hele Rytterskolens skoledistrikt eksklusiv Bjergby fra d. 1. august 2015 bliver en del af Vestervangsskolens skoledistrikt.

Langå Skole

Skoleforvaltningen har tidligere modtaget henvendelse om muligheden for at flytte områderne Værum og Væth til Søndermarkskolens skoledistrikt. Det er imidlertid anbefalingen, at områderne Værum og Væth bibeholdes som en del af Langå skoles skoledistrikt. Baggrunden er, at en ændring af skoledistriktet vil medføre øgede transportudgifter på ca. 1 mio. kr. årligt, idet det ikke er muligt, indenfor de eksisterende rammer, at forlænge bybuslinjen fra Haslund til Væth og Værum.

Under punktet "De nye skoledistrikter" præsenteres forslagene til de nye skoledistrikter pr. august 2015 for 0.-6. og 7.-9. klassetrin. De oprindelige skoledistrikter, som de har set ud siden kommunesammenlægningen i 2007 og frem til dette skolestrukturforslag, finder du som bilag E. Herudover finder du som bilag F en oversigt over hvilke adresser, der hører til hvilke skoledistrikter.