Regler om valg til skolebestyrelsen

Regler for hvem der kan stille op, hvem der kan stemme, og hvem der kan søge om at få valgret og valgbarhed til skolebestyrelsen.

Du kan stille op som kandidat til skolebestyrelsen på den lokale skoles valgmøde - indtil 10 dage efter valgmødet.

De forældre, der har forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet på skolen, kan stemme og stille op som kandidat til skolebestyrelsesvalget.

Derudover kan følgende personer fremsætte ønske om at få valgret og valgbarhed til skolebestyrelsen. Ønsket fremsættes skriftligt.

  1. Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat at personerne har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.
  2. Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden giver sin tilslutning.
  3. Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker heri.
  4. Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.
  5. Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 4. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2.

Punkt. 2-5, gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret og valgbarhed efter stk. 1.

Skolen udarbejder en valgliste..

For yderligere information om skolebestyrelsesvalg henvises til de enkelte skolers hjemmesider.