Formålet med folkeskolereformen

Randers Kommune skal have de bedste skoler. At give skolerne landet over et fagligt løft er netop formålet med Folkeskolereformen, der trådte i kraft 1. august 2014.

I Randers Kommune er de enkelte skoler allerede i fuld gang med at udmønte folkeskolereformen og her på hjemmesiden, kan du læse mere om de forskellige vigtige temaer i folkeskolereformen.

Her kan du se en video om mulighederne i den nye skolereform.

Forud for, at skolereformen trådte i kraft, lå et stort forberedelsesarbejde. Her i Randers Kommune satte kommunens skoleafdeling processen i gang allerede i efteråret 2013, kort efter at reformen var blevet vedtaget. Skoleafdelingen gik sammen med med lærere, elever, pædagoger, skoleledere, forældre, foreninger og virksomheder i gang med at kigge på, hvordan den nye skolereform kunne gennemføres i praksis. 

Det kom der blandt andet et idékatalog ud af, hvor der er masser af inspiration at hente.

Hent idékataloget her

På siden har vi også samlet en række nyheder og informationer om skolereformen og om, hvilken indflydelse reformen får på undervisningen på skolerne  i Randers Kommune, og hvad det betyder for dit barns skoledag.

 

Om den nye skolereform

Folkeskolereformen "Et fagligt løft af folkeskolen" har tre overordnede målsætninger, som lyder:

  1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
  2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
  3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

For at opfylde disse tre mål er aftaleparterne (regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti) enige om en reform af folkeskolen baseret på tre indsatsområder:

  1. En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring
  2. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere
  3. Få klare mål og regelforenklinger

Som led i skolereformen er der fra aftaleparternes side opstillet en række resultatmål, der vil gøre det muligt løbende at følge op på udviklingen.

  • Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
  • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
  • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.
  • Elevernes trivsel skal øges.